FANDOM


המאה (הידועים גם בתור עבריינים, פולשים) הם תת קבוצה של אנשי השמים וגם שמה של סדרת הטלוויזיה. המאה הם מאה עבריינים צעירים שנשלחו אל פני כדור הארץ בניסיון אחרון לבדוק, האם בכל זאת ניתן להתקיים על פני הכוכב.

אמנם בקבוצה אבל לא נחשבים חלק רשמי מהקבוצה הם בלאמי בלייק ורייבן רייס.